آموزش آنلاین بورس و بازار های مالی

حمید فروغی

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲0 ساعت آموزش

شامل 2 دوره

مقالات سایت حمید فروغی

دوره های آموزشی

2
دوره آموزشی

1783
دانشجو

20+ ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید